Menu
Your Cart

Detālplānojumu izstrāde

Kad ir nepieciešams detālplānojums?

Lai sadalītu zemes īpašumu, īpašniekam jāvēršas pašvaldībā ar iesniegumu par zemesgabala sadalīšanu un jaunas adreses vai nosaukuma piešķiršanu, kā arī lietošanas mērķa noteikšanu atdalāmajam īpašumam.

Pēc tam, kad stājies spēkā pašvaldības lēmums par zemes ierīcības projekta izstrādi vai detālplānojuma izstrādi, nekustamā īpašuma īpašniekam jāvēršas ar iesniegumu pie zemes ierīcībā sertificētas vai licencētas personas, kas, atbilstoši pašvaldības lēmumam, sagatavos zemes ierīcības projektu vai detālplānojumu.

Kad saņemts attiecīgās pašvaldības administratīvais lēmums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu vai detālplānojuma apstiprināšanu, nekustamā īpašuma īpašniekam jāvēršas pie zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētas personas (mērnieka). Lai realizētu to, kas iecerēts zemes ierīcības projektā vai detālplānojumā, nepieciešams veikt zemes kadastrālo uzmērīšanu, kuras laikā apvidū apsekos un, ja nepieciešams atjaunos tās zemes vienības, kuru plānots sadalīt, robežas, tad noteiks jauno zemes vienību robežas, sagatavos zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus, tajā skaitā – zemes robežu, apgrūtinājumu un situācijas plānus, kā arī normatīvo aktu paredzētājā kārtībā reģistrēs jaunās zemes vienības Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

Kad visi iepriekš minētie darbi ir pabeigti, zemesgabala īpašnieks ar nostiprinājuma lūgumu lūdz zemesgrāmatu nodaļai atvērt jaunu nodalījumu.

Detālplānojuma izstrāde un izcenojumi.

Kompāniju grupa „Labamāja" uzņemas veikt  visus darbus, kas saistīti ar detālplānojuma izstrādi atbilstoši jūsu vēlmēm. Mūsu speciālisti ir uzkrājuši ievērojamu pieredzi detālplānojumu izstrādes jomā.

Detālplānojumu izstrādes kārtību nosaka attiecīgā likumdošana. Darba process var ilgt 7 mēnešus un vairāk (atkarībā no institūciju izvirzītajiem papildu nosacījumiem, sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un citiem faktoriem, kas var ietekmēt darbu gaitu).

Katrs gadījums ir individuāls. Cena ir atkarīga no veicamā darba sarežģītības pakāpes, pašvaldības noteiktā darba uzdevuma detālplānojuma izstrādei, kā arī detālplānojuma izstrādes detalizācijas pakāpes.

Papildus jārēķinās ar sekojošiem izdevumiem: 

 - detālplānojuma teritorijas topogrāfiskais uzmērījums;
 - samaksa par sludinājumiem laikrakstā „Latvijas Vēstnesis" un vietējās pašvaldības laikrakstā (summa atkarīga no sludinājumu ievietošanas steidzamības un katra konkrētā izdevuma izcenojumiem);
 - papildu izdevumi saistībā ar papildu izpētes darbiem, ja tādus pieprasa kāda no institūcijām, kas izvirza nosacījumus, piemēram, pilns ietekmes uz vidi novērtējums, biotopu izpēte, ģeoloģija u.c.

Detālplānojuma izstrādes un saskaņošanas orientējošais termiņš ir 7-9 mēneši, atkarībā no laika, kas nepieciešams teksta un grafiskās daļas izstrādei, visu iepriekš minēto dokumentu saņemšanai no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī likumdošanā noteiktos sabiedriskās apspriešanas termiņus.

Lai saņemtu  precīzu cenu piedāvājumu, lūdzam nosūtīt savu pieprasījumu, kontaktinformāciju, nekustamā īpašuma adresi un kadastra numuru uz info@labamaja.lv, un mūsu speciālisti ar jums sazināsies.

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu.